Home

Plan og bygningsloven §93

Plan l More than a thousand vacancies on Mitula. More than a thousand job vacancies on Mitula. Plan Plan- og bygningsloven - pbl: Lovens tittel endret ved lov 8 mai 2009 nr. 27. - Jf. tidligere lover 18 juni 1965 nr. 7, 14 juni 1985 nr. 77. Kort om loven: Plan- og bygningsloven bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og reguleres

Forskrift om vedtekter til plan- og bygningsloven § 93 første ledd bokstav g og § 107 første ledd, og naturvernloven § 15, Nes kommune, Buskerud Lov om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 (se lov nr. 20/1995) 12.04.1996: Ikrafttr. av endr i pbl : Lovdata: Lovdata Pro: Ikrafttredelse av lov 12. april 1996 nr. 22 om endringer i plan- og bygningsloven: 12.04.1996: Endringslov pbl §§ 77, 110, 111, 112: Lovdata: Lovdata Pro: Lov om endringer i plan- og bygningsloven. Korttittel Plan- og bygningsloven. Utskrift fra Lovdata - 19.04.2017 14:47 Lov om plan- og bygningslov. etter § 93 eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. I enkeltsaker der bygningsrådet ikke har kompetanse, skal bygningsrådet gi uttalelse før saken behandles a

Dokumentet Plan- og bygningslov. fra 14.jun.1985 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Plan- og bygningsmyndighetene skal samarbeide med andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde. Finner noen som utfører offentlig besiktigelse, forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.

Plan- og bygningsloven legger opp til et system for helhetlig planlegging for statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet, der bruken av arealer og andre naturressurser vurderes sammen med sektorenes planlegging og økonomiske forutsetninger. Loven o.. Bygningslov 1 av 18. juni 1965 med endringer, sist ved lov av 14. juni 1985 LOV 1965-06-18 nr 0007 Opphevet Tittel: Bygningslov Ajourført med endringer, senest 14.06.1985 nr. 74. 1 Jfr. lov 28. april 1967 nr. 1 (sanering). - Jfr. tidligere de lover som ble opphevd ved lovens § 12 bygningsloven antas å burde gjøres gjeldende for et strøk på landets grunn. § 2. 1.Er et strøk avbrent, skal spørsmålet om dets omregulering straks optas til behandling og ny plan utarbeides, medmindre bystyret med vedkommende regjeringsdepartements samtykke Til plan- og bygningsloven; Rundskriv H-1/10 Ikraftsetting av plan- og bygningsloven; Endringer og tidligere regelverk. Endringshistorikk for TEK17; Endringshistorikk for SAK10 og TEK10; Eldre temaveiledninger; Eldre rundskriv; Bygningsregelverket fra 1965-2017; Teknisk forskrift 1997-2010

All Categories · The best Companies · Thousands of Job

Kommunale forskrifter og vedtekter gjelder inntil de erstattes av nye planbestemmelser, forskrifter eller vedtekter. Kommunale vedtekter gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3, § 67 nr. 3, § 69 nr. 4, § 78 tredje ledd, § 85 tredje ledd og § 91a første ledd faller bort senest åtte år etter ikrafttreden av denne lov Forskr. om delegering etter plan og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 60, kap I, II og XX og kap. III-VII: Kopi Norsk Lovtidend 1986: Lovdata (PDF) Delvis ikrafttredelse av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 med endringer ved lov av 20. juni 1986 nr. 37. Delegering av myndighet: 30.06.1986: Forskrift om opphevelse av forskrif Plan- og bygningsmyndighetene skal søke samarbeid med andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde. § 10-2. (Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (i kraft 1 jan 1994 iflg. res. 10 sep 1993 nr. 849).) § 10-3

Her finner du en komplett digital oversikt over gjeldende og tidligere bygningsregelverk (bygningslov/plan- og bygningsloven, forskrifter, rundskriv og veiledninger) fra 1965 og frem til i dag På bakgrunn av behovet for å presisere bruksendringsbegrepet har departementet i plan- og bygningsloven av 2008 § 20-1 tredje ledd fått hjemmel for å gi forskrift om hvilke tiltak som krever søknad og tillatelse, se Innst.O.nr.50 (2008-2009) om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen), side 45, jf. side 8 Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Loven gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt 27. juni 2008 som erstatning for den tidligere loven fra 1985. Sentrale deler av loven trådte i kraft 1. juli 2010.Loven gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandlin Lars Selmar Alsaker Lars S. Alsaker har gjennom lengre tid, både som advokat og som ansatt i statsforvaltningen, spesialisert seg innen forvaltningsrett. Plan- og bygningsrett utgjør en betydelig andel av de saker han har ansvar for i Steenstrup Stordrange. Han har også undervist innen temaene alminnelig forvaltningsrett, offentlighetslov, plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser Plan- og bygningsloven regulerer forvaltning av areal og byggevirksomhet. Loven er sektorovergripende og er følgelig gjeldende ved så godt som alle utnyttelser av arealer- og byggeprosjekter. Dersom du planlegger et større eller mindre byggeprosjekt er det derfor godt mulig at tiltaket er lovregulert

Plan L - Plan

 1. Plan- og bygningsloven er bygd opp slik at ethvert bygge- og anleggstiltak, terrenginngrep eller eiendomstiltak må enten a) ha formell tillatelse eller b) være tillatt etter lovens nærmere regler, jf. plan- og bygningsloven § 1-6. Kommunen har veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11
 2. Plan- og bygningsloven har en egen bestemmelse som lister opp vilkårene for å få dispensasjon. Det er to vilkår som må være oppfylt for å få dispensasjon: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt
 3. Departementet foreslår ett søknadssystem som felles utgangspunkt for alle saker, og med muligheter for behandling tilpasset etter sakens art. § 93 foreslås endret slik at den gir en omfattende ramme for hvilke tiltak som må underlegges saksbehandling etter plan- og bygningsloven
 4. Tittel: Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker av 22. januar 1997 nr. 34. Fastsatt 22. januar 1997 av Kommunal- og arbeidsdepartementet med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 §§ 6, 81, 84, 86 a, 86 b, kap. XVI (§§ 93 - 99), §§ 106 a, 109 og 116 a.
 5. Plan- og bygningsloven er regelverket som gjelder for en søknad om bruksendring. Denne loven styrer alt fra nasjonale og regionale planer, og ned til enkle, små private søknader til tiltak på bebygd eiendom

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og

 1. imumskrav i så måte er at selve byggeprosessen, det vil si det fysiske arbeidet, er satt i gang. Venter man for lenge må derfor ny søknad innsendes og nytt behandlingsgebyr betales. Det er derfor svært viktig å komme i gang med arbeidet senest innen tre år etter at tillatelse er gitt. Tre ukers.
 2. plan- og bygningsloven fra 1985, § 93, annet ledd jf. 86 a, og plan- og bygningsloven fra 2008 § 20-3, før disse nå er samlet i en ny bestemmelse i plan- og bygningsloven 2008 § 20-5. 13 Jf. Andenæs (2009
 3. Plan- og bygningsetaten Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo . Faktura må sendes i EHF-format. Endre din fakturaadresse. Kunderegisteret i Plan- og bygningsetaten er samordnet med Folkeregisteret og Enhetsregisteret. Det vil si at fakturadresse er den samme som er registrert på deg/din virksomhet i disse registrene
 4. Plan- og bygningsloven har stor betydning for forvaltningen av fast eiendom, og er samtidig et omfattende og komplisert lovområde som stadig revideres. Plandelen i plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009 og byggesaksdelen trådte i kraft 1. juli 2010
 5. Vann- og avløpstilknytning - plan- og bygningsloven § 27-1 - 27-3 Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Hedmark datert 21. januar 2011, og beklager at det har tatt så lang tid å besvare henvendelsen. I henvendelsen ber Fylkesmannen om en avklaring av reglene i plan- og bygningsloven §§ 27-1 - 27-3, herunder begrepen
 6. Saken gjelder lovanvendelsen i straffesak om overtredelse av naturvernloven § 5 og plan- og bygningsloven § 93 bokstav i. Et veilag hadde foretatt arbeider på et gammelt veifar i et landskapsvernområde. Formålet med arbeidene var å gjøre veifaret egnet for bruk av moderne traktorer
 7. Oppføring av skilt og reklame er søknadspliktig. Tidligere ble slike tiltak omfattet av skiltvedtektene til Bergen kommune. Disse vedtektene falt bort 01.07.2018. Sakene vurderes nå etter gjeldende kommuneplan og plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven består av fem deler, hvor plandelen sammen med reglene om gjennomføring (lovens kapitler 3-19) og byggesaksdelen (lovens kapitler 20-31) utgjør de to hoveddelene. Disse hoveddelene rammes inn av et innledende kapittel med generelle bestemmelser, og et avsluttende kapittel om håndhevings- og gebyrregler etter plan- og bygningsloven § 93 []Enkle tiltak flEtt-trinns søknadsbehandling qlkalrrtlmetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger sentral godkjenning? El ja Søknaden gjelder Ved^ (fyll.31 ut av kommunen Kommunens saksnr. 2008 Til kommune: (Søknad med vedlegg fylles ut og leveresI 1 eksemplar Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for forvaltning og bruk av arealer i Norge. Loven er såkalt sektorovergripende. Det betyr at den i utgangspunktet gjelder for alle typer virksomheter og byggeprosjekter. Unntak gjelder likevel for noen praktisk viktige tiltak, blant annet offentlige veianlegg, vannkraftanlegg, anlegg for produksjon av elektrisk energi, akvakulturanlegg og så videre Begrepet bruksendring i plan- og bygningsloven § 93 1. ledd bokstav c). : En redegjørelse for hva som er en søknadspliktig bruksendring jfr. plbl. § 93 1. ledd bokstav c, og for anvendelsen av bestemmelsen på noen praktiske problemområder Plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift utgjør et av våre mest inngripende regelverk. Sammen med reguleringsplaner, berører de alt fra oppføring av små og store bygninger, bruk av enkelteiendommer og store landområder, til de tekniske kravene til baderommet ditt

Forskrift om vedtekter til plan- og bygningsloven § 93

Plan og bygningsloven med kommentarer 2020. Bind I og II. Redigert av Liv Zimmermann, Frode A. Innjord. Kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Bind I og II samlet. Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som har befatning med plan- og bygningsloven i sitt arbeid Plan- og bygningsloven er en sentral lov i folkehelsearbeidet. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5 er et viktig grunnlag for kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven. Hensynet til befolkningens helse skal ivaretas i kommunens og fylkeskommunens planlegging. Av Ellen Paulssen og Asle Moltumyr , Helsedirektoratet (rev red 2018 Dispensasjon i plan- og bygningsloven er omtalt i kapittel 19. Dispensasjon innebærer at en tiltakshaver etter søknad gis unntak fra planer og bestemmelser. Søknader om dispensasjon må begrunnes. Naboer skal varsles og regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt,.

Plan- og bygningsloven: §74 nr 1: Bygning med oppholdsrom for mennesker skal ha forsvarlig planløsning, herunder tilfredsstillende lysforhold, isolasjon,oppvarming, ventilasjon og brannsikring. -- skal videre tilfredsstille kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Det er først og fremst disse som fredes etter kulturminneloven. Kulturminner kan også ha regional eller lokal verdi. Normalt vil det være kommunene som sikrer vern av slike kulturminner ved hjelp av plan- og bygningsloven. En annen måte å markere at et kulturminne er verneverdig på, er listeføring

Bygningsloven (plan- og bygningsloven) - regjeringen

Plan- og bygningsloven (pbl.) § 18-3 er den grunnleggende hjemmel for å kreve refusjon for utgifter til vei, vann og avløpsanlegg og fellesarealer. Etter pbl. § 18-3 første ledd, kan den som vil «legge, omlegge, fornye eller utvide godkjent offentlig veg eller godkjent offentlig hovedledning for vann og avløpsvann» kreve sine utlegg refundert fra øvrige eiendommer som nyter godt av. 1 Lover og rammebetingelser ; 11 Plan- og bygningsloven (pbl) 12 Teknisk forskrift til pbl (TEK) 13 Rikspolitiske retningslinjer ; 14 Arealer regulert til felles utearealer ; 15 Universell utforming ; 16 Astma og allergi ; 17 Sikkerhet og ansvar ; 2 Hovedgrep - utgangspunkt ; 21 Nye lekeplasser ; 22 Opprustning ; 23 Sammenslåing ; 24. Det påligger bygningsmyndighetene å kontrollere om et tiltak strider mot bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 § 95 nr. 2. Dette omfatter kravet om minste avstand til nabogrense på fire meter, jf. plan- og bygningsloven 1985 § 70 nr. 2 Bestemmelsen kommer altså kun til anvendelse dersom det etter plan- og bygningsloven er truffet vedtak om at det skal være parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne. En slik bytteordning må være i vedtektene ved opprettelse av eierseksjonssameier som etableres etter 1. januar 2018. Men også eksisterende sameier må innføre de nye reglene

Planlegging og prosjektering 517.522 Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning 517.651 Carporter og små garasjer 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 525.931 Snøfangere 536.112 Rekkverk 554.231 Dimensjonering av utendørs belysningsanlegg 554.235 Belysning av utendørs idrettsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 7.1 Plan- og bygningsloven.. 42 7.1.1 Forholdet til planer etter plan- og bygningsloven.. 42 7.1.2 Forholdet til. Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som står i grense mot vei men ikke er høyere enn 1,5 meter er unntatt fra melding- og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Forutsetningen er at det dreier seg om enkle plankegjerder, flettverksgjerde, smijernsrekkverk og andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon av treverk, netting, smijern eller liknende Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket. Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen

I tillegg til kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven eller svalbardmiljøloven, omfatter dette kulturminner og kulturmiljøer som er vernet etter plan- og bygningsloven, kirkeloven eller naturmangfoldloven. Andre virkemidler for vern er for eksempel statlige verneplaner, listeføring og tilskuddsordninger Konsekvensutredninger. I forskrift om konsekvensutredninger av 1.4.2005 går det frem at det må utarbeides melding og konsekvensutredning (KU) for vindkraftverk med installert effekt > 10 MW.. Vindkraftverk med en installert effekt ≤ 10 MW omsøkes i henhold til energiloven § 3-1. Er det ikke krav om melding og KU etter plan- og bygningsloven, skal vesentlige konsekvenser av tiltaket.

plan- og bygningslova sin systematikk; reglar om tilhøvet mellom kommunal og statleg styring i plansaker, under dette reglar om motsegn ; reglane om sakshandsaming ved planvedtak og konsekvensutgreiing; dei rettslege styringsverkemidla kommune- og reguleringsplan, og særleg om kva som kan inngå i rettsleg bindande føresegner til dei ulike. etter plan- og bygningsloven § 93 qEnkle tiltak qEtt-trinns søknadsbehandling qRammetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger sentral godkjenning? qJa qNei Vedtaksdato Ik u (fylles ut av kommunen) Kommunens saksnr. Til kommune: (Søknad med vedlegg fylles ut og leveres 11 eksemplar, ev. ekstra sett etter avtale med. Plan- og bygningsloven av 27.06.2008 hjemler dispensasjon i kapittel 19. Bestemmelsen trådte i kraft 01.07.2009. • Dispensasjon krever grunngitt søknad • Søknaden må nabovarsles særskilt, med mindre dispensasjonssøknad fremmes samtidig me

Plan- og bygningsloven § 21-10 fastslår at søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Ferdigattesten bekrefter at byggearbeidene er ferdige og at de er utført i tråd med tillatelse gitt av bygningsmyndighetene. I de aller fleste tilfeller markerer også ferdigattesten slutten på bygningsmyndighetenes befatning med byggesaken For å få opprettet en ny festetomt eller et nytt punktfeste kreves det godkjenning etter plan- og bygningsloven. Det er to varianter av tomtefeste: Festetomt: Et feste er en langsiktig leieavtale med rett til å sette opp en bygning der det foreligger et leieforhold mellom grunneier og fester/leietaker. En festetomt er en oppmålt tomt som har grenser i marken Plan- og bygningsloven § 12-7 nr.3 åpner for at det kan . fastsettes grenseverdier for støy i reguleringsplan, men det er ikke anledning til å fastsette bestemmelser som ikke har støtte i annet regelverk, og da særlig forurensningsloven med forskrifter (Ot.prp.nr.32 (2007-2008)) I de tilfeller kommunen etter plan- og bygningsloven § 21-4 sjette ledd første punktum har satt som vilkår for å gi tillatelse at gebyr er innbetalt, avbrytes tidsfristen ved at kommunen krever innbetaling av gebyr. Plansak Offentlig ettersyn av planprogram - Frist for uttalelse skal iht Plan program. Arbeid etter § 11-13 (pbl) om planprogram bygger på vedtak i kommunestyret om hvilke planer kommunen har behov for framover.Planprogrammet, for eksempel en kommuneplanrevisjon, skal angi formålet med planarbeidet, rammer, prioriterte tema, alternative strategier, opplegg for medvirkning med mer. Etter den nye plan- og bygningsloven er det krav om planprogram for samfunnsdelen.

Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet har sammen vurdert hvilken fremgangsmåte som vil være mest hensiktsmessig i saker som forutsetter behandling etter både plan- og bygningsloven og jordloven. Den anbefalte fremgangsmåten er detaljert beskrevet i brev fra Miljøverndepartementet til fylkesmennene, datert 4. mai 1998, utsendt ti byggesaksbestemmelsene, jfr. plan - og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav j, med krav om søknad etter pbl § 20-3 med ansvarsrett og kontroll. Søknaden skal nabovarsles, jfr. pbl. § 21- 3. Dersom et tiltak meldes regelmessig hvert år anses det som varig og omfattes av byggesaksbestemmelsene etter § 20- 1 første ledd bokstav a Fylkesmannen forklarte nærmere hvorfor det i vedtaket var vist til plan- og bygningsloven § 70 nr. 1 og 2 første ledd og uttrykket «betydelig ulempe/avgjørende grunner». Det ble redegjort for fylkesmannens hensvisning til tiltakshavers behov for flere rom, og at han hadde «argumentert overbevisende for at andre løsningsalternativer ikke ville gi et bedre totalresultat» Liste over nettadresser i veilederen.. 93. 5 1 Kulturminner, kulturmiljøer og landskap Stedene der en tar vare på kulturminner, kulturmiljøer og landskap blir de gode stedene å bo og besøke. Plan- og behandles etter plan- og bygningsloven, eller den kan ligge til grunn for arbeid med slike planer

Ikke tilgjengelig:Plan- og bygningslov - Lovdat

Plan- og bygningsloven (1985) - regjeringen

Plan- og bygningsloven av Carl Wilhelm Tyrén - Les bok Kommunen har mange muligheter. Hvilke muligheter har kommunen for å redusere sosiale ulikheter i helse? Kommunen rår over vesentlige virkemidler av betydning for en jevn fordeling av befolkningens helse, i kraft av å være planmyndighet etter plan- og bygningsloven, samfunnsutvikler og eier av skoler, barnehager mv., og som ansvarlig for kommunale helse- og omsorgstjenester Plan- og bygningsloven Byggteknisk forskrift Byggesaksforskriften Klimahjelperen (DSB) Veiledning om plan- og bygningsloven (Regjeringen.no) Fylkesmannen.no Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen

Våre advokater står bak standardverket Gyldendals kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Flere av våre advokater har bakgrunn fra plan- og byggesaksbehandling i det offentlige, og har inngående kjennskap til regler og system, både på administrativt og politisk nivå, noe som er svært viktig i disse sakene Halden tingrett avsa 11. september 2015 Norges første fengselsdom for brudd på plan- og bygningsloven av 2008. Tiltalte ble dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 30 dager ble gjort betinget, for sprengning, riving og bygging i strandsonen i et LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde) ved Iddefjorden

Regelverk - Dib

Byggesaksforskrift til plan - og bygningsloven, SAK10 - med veileder Byggetekniske forskrift til plan - og bygningsloven TEK10 - med veileder Alt skal være tilgjengelig på nærmeste bibliotek. Lov og forskriftstekstene kan du også få på internett- adressenwww.dibk.n Du er ansvarlig for at bassenget følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, og andre tillatelser. Hvis bassenget ditt kun skal stå midlertidig gjelder arealplanbestemmelsene bare hvis de uttrykkelig sier noe om basseng eller midlertidige tiltak

Alle stoler og benkene langs ribbeveggen måtte tas i bruk da Jordvern Vestfold, sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviterte lokalpolitikere, arealplanleggere, utbyggere og matjordvenner til jordvernmøte 21. janua Les mer om Plan- og bygningsloven. Lovdata. Byggereglene hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2 Norsk Kommunalteknisk Forening 2016 Dagens plan og bygningslov («pbl.») er fra 27.juni 2008, nr. 71, og avløste 1985- loven. Før dette hadde man bygningsloven av 1965, og før loven fra 1924. Før dette var det egne lover som gjaldt kun for storbyene. Plan- og bygningsloven bygger forenklet sagt på et prinsipp om at alt som ikke er forbudt, er tillatt Som departementet tidligere har gitt uttrykk for bl.a. i sak 03/3724, vil det innenfor en selvstendig boenhet kunne forekomme forskjellige former for bruk i en bolig uten at dette nødvendigvis krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven. Det er ikke plan- og bygningslovens intensjon å detaljregulere husstandens bruk av egen bolig

Forskrifter til plan- og bygningsloven - regjeringen

NKF byggesak etablerte høsten 2015 en revisjonsgruppe som har utvidet samlingen med ett eksempel for større bygg og ett eksempel for bevaringsverdige bygg. I tillegg er forenklinger i SAK10 og TEK10 innarbeidet i revidert Eksempelsamling. NB! Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber med regelverket som handler om denne paragrafen Hovedside » Plan- og bygningsrett Oppsettende virkning i byggesak? Ved innsendelse av en klage over et vedtak der kommunen har gitt tillatelse til ett eller flere byggetiltak, er det samtidig mulig å be om såkalt oppsettende virkning for tiltaket, det vil si at tiltakshaver ikke kan igangsette gjennomføringen av tiltaket før klagen er ferdigbehandlet bygging og fradeling i hundremetersbeltet langs sjøen (se § 1-8 plan- og bygningsloven) bygging og fradeling i områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift sone 1, gjerne forkortet som LNFR-1 (se kommuneplanens bestemmelser i punkt 2.1) plikt til å utarbeide reguleringsplan (se § 12 plan- og bygningsloven Både for anlegg av ny vei og endring av eiendom i forbindelse med veianlegg er det i utgangspunktet krav om søknad og tillatelse etter bestemmelsene om byggesaksbehandling i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd (Lovdata).. I byggesaksforskriften § 4-3 første ledd bokstav a (Lovdata) er det imidlertid på visse vilkår gjort vesentlige unntak fra byggesaksregelverket for offentlige.

Plan- og bygningslo

Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Loven er fra 1961, og på flere praktiske områder er i dag andre lover mer sentrale i gjerdespørsmål. Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i sammenheng. En praktisk viktig lov på dette området er plan- og bygningsloven. Dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningsloven Kapittel 19 i plan- og bygningsloven (pbl) omhandler dispensasjon. Etter pbl § 19-1 skal regionale og statlige myndigheter få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon. En uttalelse fra høringsinstansene er et faglig innspill til kommunen, og skal bidra til å g

Ildsted: Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra søknadsplikt. Pipe: Montering av ny pipe er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Riving, reparasjon og utbedring av pipe er også søknadspliktig. For mer informasjon se veiledningen om piper og ildsteder: Pipe og ildsted desember 2017.pd Planmyndighetene er beskrevet i plan- og bygningsloven § 3-2. «Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene, regionale planmyndigheter og Kongen, jf. §§ 3-3 til 3-7.» § 3-3 - kommunen som planmyndighet: «Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i.

Etter 14 år med nabostrid er huset ferdigArendalstidende 20101103 000 00 00 by Tvende Media AS - Issuuskyvbar bassengoverbygg | Svømmebasseng & badebassengKronstadparken N3 - OpusFestetomt: Når du kjøper hus/hytte på festet eiendomOm oss | Uterom Entreprenør

Av plan- og bygningsloven § 5-4 siste ledd framgår det at innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig og seinest innen den frist som er fastsatt for høringen av planforslaget. Høringsfristen skal være minst 6 uker. Det er viktig at fristen for innsigelse holdes, av hensyn Plan og bygningsrett er et fagfelt i stadig utvikling, som blir mer og mer komplisert. Utviklingen skjer på nasjonalt nivå med nye lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer og avgjørelser, men også på lokalt nivå med kommuneplaner, kommunedelplaner, områdeplaner, reguleringsplaner m.m NKF byggesak og NKF plansak har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartemenet laget et lovspeil til ny plan- og bygningslov. Last ned dokumentene her: Hele plan- og bygningsloven. Plandelen. Bygningsdelen . Publisert 03. juni 2010 | Oppdatert 28. september 2010. Forsiden . Kontakt. Norsk Kommunalteknisk Forening. C/O Spaces Calmeyers gate 5. Planlegging i Statens vegvesen er et vidt begrep. Det omfatter blant annet samordnet areal- og transportplanlegging, utredninger på overordnet nivå, konkret planlegging av prosjekter etter plan- og bygningsloven, forvaltning av eksisterende veier, og det å gi innspill til andres planer De mest sentrale lovene er vannressursloven, landbrukslovgivningen og plan- og bygningsloven. Disse lovene har imidlertid ulik innretning og forvaltes av ulike etater. NVEs veileder om vegetasjon langs vassdrag er laget for å avklare myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover som omhandler kantvegetasjonen

 • Harvard referencing in text quote.
 • Amagermanden youtube.
 • Brystryggsmerter gravid.
 • Autoimmunkrankheit katzen behandlung.
 • Ørn symbol.
 • Prostitusjon pattaya.
 • Stør i norge.
 • Eschberger hofplatz 1.
 • Individuell kompetanseplan mal.
 • Schloss dracula rumänien hotel.
 • What happens in dublin.
 • Fushimi inari taisha.
 • Gaffelbåndskade forben hest.
 • Wittusen og jensen skedsmo.
 • Hva er en god strategi?.
 • Defekasjon definisjon.
 • Klar vaskemiddel pris.
 • Ulykke e18 vestfold i dag.
 • Ting å gjøre i hedmark.
 • معنى كلمة moon.
 • Aline navn.
 • Tanzen linz hip hop.
 • Wübbena immobilien emden öffnungszeiten.
 • Nicaragua backpacking.
 • Husnummer nettbutikk.
 • P4 plus sveriges radio.
 • Kombinerade p piller amning.
 • Periode formel.
 • Install facetime pc.
 • Oberbadische zeitung grenzach.
 • Kündigungsfrist lawog.
 • Metadata bibliotek.
 • Wolksvagen møller finans.
 • Tigersnegle egg.
 • Pukkverk moss.
 • Tilbud mc klær bergen.
 • Düsseldorf restaurant tipps.
 • Scandic europa gøteborg.
 • Tarot legging gratis liefde.
 • Fingerbrett klatring.
 • Ambulansehelikopter twitter.