Home

Individuell kompetanseplan mal

Mal for individuell kompetanseplan KOMPETANSEMÅL DELMÅL INDIVIDUELLE MÅL MERKNADER Nivå 1 Utvikle grunnleggende strategier: Lese og skrive lengre ord ved å fokusere på ordets stavelser. • forstå hva en stavelse er • vite at den består av minst en vokal • kunne se ette Mal for individuell plan. Her kan kommunen laste ned mal for individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæring, samt veiledning til deltakere på flere språk. Sist oppdatert: 12. september 2019 Innholdsfortegnelse. Om malen. Alle deltakere i. Mal for kompetanseplan 1 02.10.06 . 1. Sammendrag [Sammendraget skal i korte trekk fortelle hva planen går ut på, slik at en person som ikke kjenner planen enkelt skal kunne danne seg et bilde av den. ] 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med GVDs kompetanseplan skal være et verktøy for å bidra til økt kompetanse der dette er av felles interesse og nytte i samarbeidet. Planen bygger på overordnet kompetansebehov. Kommunene må selv vurdere om de ønsker en kartlegging av kompetansebehovet innad i egen avdeling basert på egne ressurser

Strategisk kompetanseplan Side 10 5 Framtidens kompetansebehov: Analyse av kapasitet og kvalitet 5.1 Resultat og sammendrag av SWOT-analyse (Brødtekst) 5.2 Våre kompetansekrav (Brødtekst) 5.3 Vår totale kompetansebeholdning Mal for strategisk kompetanseplan Denne formen for kompetanseplan er med på å dra organisasjonen i den ønskede retningen, for å nå de overordnede målene. 2. Passende omfang. Ingenting er mer ødeleggende for en kompetanseplan enn når den er altfor omfattende. Ofte gaper man over for mye i starten, som kan føre til at planen hverken blir fullført, lest eller implementert med utvikling og endring. Derfor vil en helhetlig kompetanseplan gi bedre resultater, kvalitet, styring og skape mer trygghet i organisasjonen. Både arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen stiller krav til kommunens ansvar for opplæring. Det betyr at ledelsen har en plikt til å tilby ansatte opplæring og de må tilrettelegge for det Strategisk kompetanseplan for Suldal kommune, ein lærande organisasjon, 2016-2019 Innhald 7.1 Forslag til mal for kompetanseplan Kompetanse kan sjåast på som ein individuell eigenskap, men den er i like stor grad knytt til kollektiv og fellesskap,.

Eksempel på utfylt kompetanseplan for Blåbærtua barnehage 2005 (Planen er basert på Mal for kompetanseplanlegging) _____ Eksempel på utfylt kompetanseplan 1 02.10.0 Individuell plan og koordinator er dermed viktige verktøy for samhandling og forutsigbarhet i forløpet på tvers av nivå og sektorer. Tjenestemottaker. Tjenestemottakerens mål, ressurser og helhetlige behov for tjenester skal danne grunnlag for valg og prioritering av tiltak i planen Strategisk kompetanseplan Utarbeidet av Prosjekt Strategisk kompetanseplan Helse og omsorg Dato 29.08.12 Godkjent av Kommunalsjef Dato 01.09.12 Godkjent Hovedutvalget for helse og omsorg Dato 22.11.12 Rullert 1.gang Kompetanseforum Dato 04.05.2016 Rullert 2.gang Dat

Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring på

Strategisk kompetanseplan mal 2; FOU sammendrag kompetanseutvikling; FOU strategisk kompetanseutvikling i kommunene; Mal strategisk kompetanseplan. Versjon 2, april 2012; Veileder mal for strategisk kompetanseplan. Versjon 2, april 2012 . Del Kompetanseplan for LØTENBARNEHAGENE 2016 - 2022 3. Ansvar for barnehagenes kompetanseutvikling Barnehageeier fleksibilitet og individuell tilpasning. Det må være slik at barnehagene opplever at kompetansehevingen er meningsfull, relevant, nyttig og i tråd med deres behov Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016-2020 | Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms Side 6 Målet med denne planen er å utforme kompetansetiltak som man ser er viktige for strategisk kompetansestyring. Planen utelater de to andre hovedformålene lønnsplassering og individuell

Mal for individuell plan IMD

KOMPETANSEPLAN for ressurssykepleiere i Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling Helseregion Vest 2017 - 2020 Overordnet målsetting: Å bidra til at ressurssykepleier har en plattform av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør ham/henne i stand til å stimulere til bedre kvalitet på kreftomsorg og lindrend Strategisk kompetanseplan Side 6 3 Læringsarenaer i Kristiansund kommune Kristiansund kommune skal være en lærende organisasjon som skaper gode forutsetninger for læring hos medarbeiderne, og arbeidsstedet skal være en viktig lærings- og utviklingsarena. Kommunen skal ha fokus på individuell læring og utvikling for de

8 punkter som sikrer en suksessfull kompetanseplan

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN Mål: • Robuste og fleksible medarbeidere • Rett person på rett plass til rett tid Hva er kompetanse: 1. Kunnskaper 2. Ferdigheter 3. Holdninger 4. Evner Kompetanse handler om potensial - 12 metoder for individuell og kollektiv læring på arbeidsplasse KOMPETANSEPLAN for personell som mottar og håndterer . medisinske nødmeldinger . RAPPORT Bergen, mai 2011 ISBN: 978-82-8210-019- Individuell plan (IP) Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige tjenesteapparat har en rett til å få utarbeidet en individuell plan. I praksis betyr dette at barn som har en funksjonshemning har rett på å få en IP Gjør det så enkelt som mulig Tipshefte om Individuell plan IS-1544 Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 0 Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. Individuell plan er brukerens plan. Brukeren har rett til og oppfordres til å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for brukeren selv i hverdagen og fremtiden

Individuell plan (IP) - Veivisere

Innholdet i individuell plan. Krav til innhold i den individuelle planen følger av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §19. «Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte pasient eller bruker Det finnes ulike tiltaks-, pleie- og omsorgsplaner i pleie- og omsorgstjenesten, men innholdet og måten å tenke på er felles for alle

Verktøy - strategisk kompetanseplanlegging - K

Få oversikt over all læring til dine medarbeider

KOMPETANSEPLAN for kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling i Telemark 2018 - 2019 Overordnet målsetting Å bidra til at kontaktsykepleier har kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør ham/henne i stand til å utføre og stimulere til bedre kvalitet innen palliasjon og kreftomsorg ved egen arbeidsplass Individuelle målsettinger . Når det gjelder fysisk aktivitet, er det lurt å sette opp mål for hva man ønsker å oppnå. Samtidig bør det lages en plan for hvordan målet skal nås. Det er viktig at den det gjelder, selv er med på å sette mål og velge aktivitet(er) som han/hun er motivert for

Oppe på høyre side finner du link til Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Eksterne ressurser » Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator . 2020 (C) Kommunetorget » FORUM E-post: post@kommunetorget.no. Tips. skolen. Med noen endringer vil den også være kunne brukes som en individuelle utviklingsplan (IUP) i barnehage. Den presenterer en IOP-mal som er utformet slik at den skal passe for de av elevene i norsk skole som har de kanskje største utfordringene; elever med omfattende og kombinerte lærevansker

Kompetanseplan for perioden 2013 - 2016 Vedtatt 17. oktober 2012 Brønnøy kommunestyre Vedlegg: I tillegg er det viktig å utvide perspektivet fra fokus på individuell læring for den enkelte medarbeider til kollektiv læring og organisasjonslæring Strategisk kompetanseplan 1 Innleiing Strategisk kompetanseplan er eit styringsdokument som skal gi føringar for kompetansearbeidet i kommunen. I tillegg skal kompetanseplanen bidra til at kommunen mobiliserer, utviklar og skaffar rett kompetanse på prioriterte område som følgje av vedtekne mål og føringar Retten til individuell plan er hjemlet i pasientrettighetsloven.Helsetjenestens plikt til å utarbeide slike planer er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesteloven, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og psykisk helsevernloven.Private helseinstitusjoner som har avtale med det offentlige har også plikt til å utarbeide individuell. Som regel er det programrådgiver og lærer i norskopplæring som lager den individuelle planen sammen med deltakeren. Det kan også være relevant å involvere NAV, helsepersonell eller andre instanser når man lager en individuell plan

Nidaros bispedømmes kompetanseplan for prester er vedtatt av Nidaros biskop med tilslutning av Preses. Den er gjeldene for alle prester som er tilsatt av Nidaros bispedømmeråd. Det forutsettes at de økonomiske rammer og forpliktelser vedtas av bispedømmerådet gjennom årlige budsjettvedtak kompetanseplan i stor grad er den demografiske utviklingen . E t synkende antall barn og en aldrende befolkning vil påvirke tjenestepr oduksjonen og kommunens økonomi. H yppigheten av naturlig avgang og t ilstrekkelig tilgang på kvalifisert arbeidskraft er og vil være en aktuell utfordring fremover Kongsberg kommune INDIVIDUELL PLAN FOR: Navn Fødselsdato Adresse E-post Telefon Gjelder fra Godkjent av Signatur koordinator Signatur Planeier / Foresatte Vedlegg til IP Samtykkeerklæring, min situasjon og mine ressurser, mitt hovedmål, aktuelle vedta Kompetanseplan for barnehagene i Grimstad kommune 2017-2020 Side 4 av 12 Barnehagen Styrer skal motivere og inspirere til kompetanseutvikling hos personalet, og har ansvaret for å lede det pedagogiske utviklingsarbeidet på et overordnet nivå

Bruk av maler Helsekompetanse

SPRINGKLEIV BARNEHAGE -KOMPETANSEPLAN 8- V T V W Kjærlighet og omsorg for deres barn. 2 INNHOLD Innhold 3 Hvem er vi og støtte, styrke og følge opp barna ut fra egne kulturelle og individuelle forutset-ninger». Rammepl. Z X Y7 Å ha flere. Kurs- og kompetanseplan 2020-2021 Asker kommunes rutiner vedrørende tilretteleggingstilskudd ved videre- og etterutdanning for barnehageansatte. Kompetanse for fremtidens barnehage - revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 gir retningslinjer på hvilke kompetansetiltak man støtter fra statlig hold Underskrift og oppbevaring av samtykke Samtykket skal underskrives av tjenestemottaker og arkiveres. Det underskrevne dokumentet oppbevares i et offentlig arkiv slik at det er tilgjengelig for partene i plansamarbeidet. I et nettbaserte planverktøyet er samtykkeerklæringen mer detaljert. Alle deltagerne skrives inn i samtykkedokumentet Formål og overordnede prinsipper for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 3. God kvalitet og faglig forsvarlighet innen koordinering, habilitering og rehabilitering 4. Medvirkning, informasjon og kommunikasjon 5. Taushetsplikt og samtykke.

Sosial kompetanseplan. Innledning. Sosial kompetanse er knyttet til kunnskaper, holdninger og ferdigheter som anvendes for å mestre sosiale ferdigheter. Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for at barn og unge skal kunne forholde seg til og handle i ulike sosiale rom. Det handler om forholdet til jevnaldrende og forholdet til voksne Sandefjord kommunes kompetanseplan bygger på den nasjonale strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage.» Strategien kom i 2015 og er senere revidert og har varighet til 2022. Strategien er et viktig virkemiddel for å støtte implementering av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Behov for synonymer til MÅL for å løse et kryssord? Mål har 1444 treff. Vi har også synonym til enhet, flatemål og volummål Kompetanseplan for neste år sendes ledelsen for beslutning oktober - november Oppfølgingssamtaler avdelings-direktører og medarbeidere september - oktober Kartlegge avdelingens kompetansebehov og melde Alle ledere har utarbeidet individuell utviklingsplan Lederne 15.06.201

Slik lager du en god kompetanseplan - Vism

Digital kompetanseplan , Hommelvik ungdomsskole Mål med deltakelse i lærende nettverk (h 06): 1.Ansattes ønsker om input, utprøving og refleksjon innen IKT for læring og utvikling 2.Videreutvikle bruk av læringsplattformen Fronter som et pedagogisk verktø Kompetanseplan Ansatte; IJs styre; Vedtekter; Årsmeldinger; Open Våre tilbud. IJ-kurs; Kurs for bedrifter; START ; Nettkurs; Andre prosjekter Systematisk arbeid med kompetanseheving blir ofte mangelfull og tilfeldig i redaksjonene Kompetanseplan 2017-2020 Stavanger bispedømme 1. Innledning Prester har kompetanse. Å være prest gir kompetanse. Prester er ledere, teologiske ressurspersoner, formidlere og samtalepartnere. Prester bruker seg selv aktivt i hverdagen. De har bruk for allsidige kunnskaper, ferdighete Kompetanse eller å være kompetent refererer i dagligspråk til kvalifikasjon, «dyktighet til noe», «å kunne noe» eller «å være i stand til». men begrepet brukes gjerne i flere ulike betydninger, og særlig i juss og pedagogikk er kompetanse et faguttrykk med en mer presis betydning.. I juridisk språkbruk er betyr kompetanse det mydighetsområdet en organisasjon eller person har til.

Individuell plan (IP) - Bufdi

Strategisk kompetanseplan 2013-2015 Strategisk kompetanseplan 2015-2020 HAUGESUNDSBARNEHAGENE . individuell tilpasning slik at barnehagene opplever at kompetansehevingen er meningsfull, relevant, nyttig og i tråd med deres behov. H A U G E S U N D S BARNEHAGENE 2015-2020 PP-tjenesten jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet. Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling Kompetanseplan gjelder for alt personell på Kroken sykehjem og Omsorgstjenesten Jadeveien. 1 Notat av 23.05.2005, Sosial- og helsedirektoratet. Mal for kompetanseplan, utarbeidet i prosjektet Læring i arbeid 2003/04 Kompetanseplan revidert 15.02.06 Kompetanseutvikling Seminar Bjørnefjorden 09. febr. 2005 Av Hilde M B Withammer, innledning Line Rye, strategisk kompetanseplan& Britt-Karin Muri, case-presentasjo

Hvordan jobbe med organisasjonsutvikling?

Hvordan jobbe med organisasjonsutvikling

 1. kompetanseplan 4 Innleiing Kompetanseheving er nødvendig for å skape betre læringsresultat i skulen. Nasjonale og internasjonale studie viser at høg fagleg kompetanse betyr mykje for elevane si læring
 2. Bygging av individuelle kompetanseplaner: - Demonstrere bygging av individuelle kompetanseplaner - Praktisk ferdighetstrening i bygging av individuelle kompetanseplaner - Egentrening ved bruk av egne individuelle kompetanseplaner Diskusjon, erfaringsutveksling, spørsmål og svar
 3. Individuell plan: Individuell plan er både et verktøy, i form av et planleggingsdokument, og en strukturert samarbeidsprosess. En individuell plan skal være et verktøy i koordinering og målsetting av tjenestetilbudet . En individuell plan er et felles verktøy på tvers av nivåer, sektorer og fagområder
 4. Mal for individuell utdanningsplan (gjennomføringsplan) for ALIS Foto: Dan Dimmock/Unsplash Fra 1. mars 2017 ble det forskriftsfestet at alle fastleger skal være spesialister i allmennmedisin, eller under spesialistutdanning i allmennmedisin
 5. Mal for strategisk kompetanseplan fra . Her listes opp og beskrives kort de grunnlagsdokumentene som gir føringer rettet mot tjenesteområdet, f. Gjengi tekst kun på de mest sentrale føringene, bruk heller linker til de aktuelle lovene og forskriftene
 6. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012 - 2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 . Individuelle utviklingsbehov synliggjøres gjennom utviklingssamtalen og følges opp i individuelle planer 3
 7. Når du skal oppbygge en visuell årsplan også kallet årshjul, er det viktig at du har en dynamisk mal. I Plandisc kan du enkelt opprette din egen mal, eller du kan bruke allerede eksisterende maler fra Plandisc. Maler til en årsplan. Våre maler oppbygger du selv på ganske få sekunder

Kompetanseplan for Loppa kommune 6 • Kommunen kan tilby stipend på inntil kr 50.000,- pr år under utdanningen til studenter fra Loppa kommune som ønsker å arbeide i kommunen etter endt utdannelse. Tildeling skjer i de tilfeller det er vanskelig å rekruttere fagpersonell og vil innbære bindingstid Individuell plan og koordinator. Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom personen selv ønsker det. Illustrasjon: Johnér Bildbyrå AB. Hvordan få en individuell plan Kompetanseplan for kontaktsykepleiernettverket. Prosjekt ambulant team - prosjektrapport 01.09.2013 - 31.12.2016. Last ned prosjektrapporten. Faste aktiviteter i nettverket. Grunnkurs, tre dager for nye kontaktsykepleier og annet helsepersonell som arbeider med kreftpasienter og lindrende behandling, annet hvert år, partallsår Neste gang.

Individuell opplæringsplan (IOP) er en tilrettelagt læreplan for skoleelever som har rett til spesialundervisning. Opplæringslova pålegger skolene å utarbeide IOP for elever som får spesialundervisning.. Ansvaret for utarbeidelsen av IOPer ligger hos skolenes rektor. Planen kan være omfattende og skal utarbeides i samarbeid mellom skolen (), foresatte og eleven selv KOMPETANSEPLAN HELSE JAN 16.docx Endret: 8. januar 2016 Side 3 av 34 Kompetanseplan for Helseavdelingen Nettverk Kunnskap Evne Forord. Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har. fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide en kompetanseplan for personell som mottar. og håndterer medisinske nødmeldinger.. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med de regionale helseforetakene og Nasjonalt. kompetansesenter for legevaktmedisin.. Kompetanseplanen med moduler er utarbeidet. Økonomiplanen for 2014-2017 pekte på behovet for en samlet kompetanseplan for tjeneste-område Oppvekst. Omstillingsprosessene i 2012-2013 skapte et nytt bilde av framtidige kompetansebehov, som for eksempel behov for ny lederkompetanse ved innføring av teamleder-modell i skoler og barnehager iverksatt fra 1.8.2014 Kompetanseplan for rælingsskolen ble sist behandlet politisk og vedtatt i kommunestyret i april 2018. Dette dokumentet er en rullering av gjeldende plan. Planen viser de ulike kompetansetiltakene og aktivitetene som er planlagt kommende skoleår. Overordnet kompetansestrategi for Rælingen kommune Strategier og forslag til tiltak basert på

Video: Hvordan oppnå helhetlig kompetanseutvikling

Title: Mal for strategisk kompetanseplan Author: Arild Stavne Created Date: 10/27/2017 2:34:48 P Hvem har rett til å få individuell plan? Alle som har behov for to eller flere helse- og omsorgstjenester over tid, har rett til å få utarbeidet en individuell plan, uavhengig av alder, diagnose og funksjon. Hva er individuell plan? Individuell plan (IP) er et samarbeid mellom deg og kommunen, og skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud

Kompetanseplan - Vadsø kommun

Det er ikke nødvendig å ha individuell plan for alle tjenester, bare for de tjenestene det kan være nyttig å koordinere. Det er heller ikke noe krav å ha en individuell plan selv om du mottar flere tjenester, og planen kan ikke utarbeides uten ditt samtykke. Du, eller dine pårørende, må selv være aktivt med i hele planprosessen Strategisk kompetanseplan for Pleie og Omsorg i Marker kommune RAUS GLEDE UTVIKLING Mal for evaluering Vedlegg 6; Kompetansebehovsskjema En organisasjons læring innebærer mer enn summen av medarbeidernes individuelle læringsresultater

Overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling i

Individuell plan (IP) er en lovfestet rettighet for pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, uavhengig av fagområder (som f. eks. rus, psykiatri, habilitering og rehabilitering) og helsetjenestenes organisering eller sint Desember/Januar Selvhevdelse/ selvtillit Å være trygg sammen med andre • Jeg kan fortelle en voksen at jeg er glad, lei meg • Jeg tør å snakke høyt Mal Individuell plan. IP koordinerende møte skjema. IP med vedlegg. Rutine for avklaring av ansvarsforhold i tverrfaglige og komplekse saker for barn under 18. år. Revidert 2. februar 2018, neste revidering innen 15. desember 2018 . Mål med rutinen Individuell lønn handler i mye større grad om selskapets vurdering av din totale kompetanse, din totale leveranse, verdiene du kan lever, og hva selskapet er villig til å betale de for det. I neste blogginnlegg, skal jeg skrive om måle- og karaktersystemene som benyttes for å vurdere din kompetanse og totale leveranse 3 1. Innledning Barneverntjenesten har over flere år arbeidet ut fra årlige opplæringsplaner, jfr. krav i internkontroll og ansvaret for opplæring hjemlet i barnevernloven

Individuell plan (IP) og individuell opplæringsplan (IOP

Individuell plan er tjenestemottakerens plan. Det innebærer at det er tjenestemottakerens mål som skal være utgangspunktet for prosessen. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet Kompetanseplan for Universitetsbiblioteket 1. Innledning Biblioteket befinner seg i en situasjon med store endringer i omgivelsene, og må hele tiden tilpasse seg for å kunne gi relevante tjenester til brukerne. Vi har tatt steget inn i kunnskapssamfunnet, hvor kunnskap anses som en nøkkelfaktor i produksjon av varer og tjenester Hvis bedriften består av flere deler, eller dere er på flere adresser, så kan du sette opp individuelle vaktplaner for hver avdeling. Dette gir god oversikt, og gir deg kontroll over hvilke medarbeidere som jobber hvor. Full oversikt over ønsker, vaktbytter og feriesøknader

Individuell plan Nak

For elever som får spesialundervisning, skal det utarbeides en individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan den skal drives (jf. Opplæringsloven § 5-5) Strategisk kompetanseplan for barnehagene på Fosen ble første gang vedtatt i OFO i 2014, og revideringsprosessene først i 2016, og nå i 2019 har ført til en omfattende strukturendring når det gjelder hvordan Fosenregionen ønsker å disponere store deler av kompetansemidlene for barnehagene i gjeldende planperiode. Barnehagebaser Strategisk kompetanseplan er oppbygd i 4 deler i tillegg til innledningen. I del 2 beskrives hensikten med planen, hvordan enheten kan jobbe med kompetanse, og rullering av planen. Ulike læringsarenaer beskrives i del 3. I del 4.1 presenteres kommunens felles strategiske kompetansemål

Vi benytter KS sin mal for strategisk kompetanseplan. 5 Vedtatt 24.9.2013 PS 59/13 Kompetanseplanens forankring Vi ønsker å lykkes med at kompetanseplanen blir et strategisk dokument for barnehagene våre. For å få det til må planen ha en god forankring i den enkelt Individuell fjernarbeidsavtale. Her finner du mal for individuell fjernarbeidsavtale. Publisert: 18. des 2017, Sist endret: 20. aug 2018. Last ned. Individuell fjernarbeidsavtale (DOC) Individuell fjernarbeidsavtale-Nynorsk (DOC) Omstilling og endring. Les mer om prosesser, roller og ansvar Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2007 FORORD Arbeidet med kompetanseplanlegging har vært hjemlet i særlover og avtaleverk gjennom en rekke år. Partene i arbeidslivet har lenge vært enige om at det er viktig for kommunen å ha en plan for hvordan de ansattes kompetanse benyttes og utvikles

 • Prøve i kommaregler.
 • Kaltschaummatratze konfigurator.
 • Operativ markedsføring.
 • Pubg attachments.
 • Skrittsopp.
 • Antons essen events.
 • Vold mod mænd i parforhold.
 • Wohnung gevelsberg silschede.
 • Vi er begge gift.
 • Mørbrad storfe.
 • Tiefster punkt genf.
 • Vhs bühl.
 • Mary kay nettbutikk.
 • Ifø sign vegghengt toalett.
 • Salsa romano.
 • Pekingand oppskrift.
 • Priorin erfaringer.
 • Email login telenor.
 • Dikt om angst og depresjon.
 • Eltern kind zentrum scheplerstraße.
 • Paviljong plantasjen.
 • Littorina.
 • Spillesystem 9er fotball.
 • Cafe farbenfroh bielefeld.
 • The end hot sauce.
 • Nicolas charrier et ses filles.
 • Quinoa salat funkygine.
 • Skausaft e juice.
 • Bad taxidermy fox.
 • Minx fashion.
 • Prairie.
 • Aper snl.
 • Fitness 24/7 prøvetime.
 • Kontinentaldrift pangea.
 • Brystløft kristiansand.
 • Ersti woche münchen 2018.
 • Scandic holberg.
 • Ferge hansnes vannøya 2018.
 • Totalrenovering rekkehus.
 • Rød fisk med pigger.
 • Aokigahara skogen wiki.