Home

Pris privat vei

Når en privat vei brukes av flere, plikter hver eier, bruker eller den som har bruksrett til veien, å holde den i forsvarlig og brukbar stand. Sammen utgjør de et veilag. Dersom fordelingen av kostnader ikke er regulert i avtaler eller vedtekter, er det veiloven som bestemmer hvordan man skal fordele utgiftene til vedlike-holdet Veirett - privat vei. Trenger du å snakke med en ekspert på eiendomsrett om bruk av privat vei? Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss. Beskriv saken i vårt kontaktskjema eller ring direkte til fagansvarlig på tlf 64 90 80 00. LES vår artikkel om tinglysing av veiret

Privat vei betyr utgifter Huseiern

 1. Eiendomsrett til den private veien er ofte avgjørende for hvem som kan iverksette ulike tiltak på veien: For eksempel adgang til å sette opp bom og eventuelt også kreve bompenger.Ofte vil den som har eiendomsrett til grunnen også ha eiendomsrett til selve veien. Det trenger imidlertid ikke alltid å være slik: Et praktisk eksempel er skogeieren som med tillatelse fra naboen har bygd vei.
 2. Fordeling av kostnader ved privat vei. doclenses. Fersking . 11 Trondheim 0. Jeg vet ikke om dette er riktig plass for dette innlegget, men det er i hvert fall muligheter for nabokonflikter etter hvert..:) Jeg har skilt ut tomt bak huset mitt, det har også naboen. Naboen har solgt tomten.
 3. På private veier skal de som har hytter eller boliger til veien betale for vedlikehold, oppgradering og snømåking. I denne saken forklarer vi hvilke regler som gjelder for kostnadsfordeling, hvordan arbeidet skal organiseres og hvor mye den enkelte må betale
 4. Veiloven kapittel 7 regulerer forhold knyttet til private veier. I § 54 fastslås det at når privat vei blir brukt som felles adkomst for flere eiendommer, så plikter hver bruker å holde veien i forsvarlig og brukbar stand. «Forsvarlig og brukbar stand» er en juridisk standard og er ikke eksakt

Privat vei rettigheter - Ferdsel på privat vei AdvokatTip

Vegloven regulerer planlegging, bygging, vedlikehold og drift av både offentlig og privat vei. Privat vei reguleres i lovens kapittel VII. Utgangspunktet er at når privat vei blir brukt som felles tilkomst for flere eiendommer plikter hver eier/bruker å holde veien i forsvarlig og brukende stand, se veglova § 54 Det som i første ledd er fastsatt om vedlikehaldet av vegen, skal på same vilkår gjelde også for utbetring av privat vei. Blir dei interesserte ikkje samde om korleis plikta til vedlikehald eller utbetring skal fordelast, kan kvar av dei krevje at desse spørsmåla skal avgjerast av jordskifteretten - Veihjelp når du behøver det, hele døgnet, hele året Med et bilmedlemskap hos Falck, får du veihjelp uansett årsak, til en gunstig pris. Vi gir deg veihjelp både på veien og hjemme, i Norge og resten av Europa Når en privat vei brukes av flere, plikter hver eier, bruker eller den som har bruksrett til veien, å holde den i forsvarlig og brukbar stand. Den som bruker veien har ansvaret for snømåking - Er det flere brukere av en privat vei er man i følge veiloven et veilag

- Prisen på veien kommer helt an på eksisterende vei i området, og hvor veien bygges. Varierende grunnforhold gir store variasjoner i pris, sier Gudmund Nilsen i Vegdirektoratet. Mange faktorer spiller inn. Oversikten fra Vegvesenet viser dessuten at type vei og bredde på veien har mye å si for prisen Pris på frakt av tømmer på privat vei. Hei, Med hensyn til pris på frakt av tømmer på privat vei har jeg følgende spørsmål. Hva er vanlig pris/sedvane/standard når det gjelder prisfastsettelse på frakt av tømmer? Pleier prisene å være pr. kbm pr. meter, eller antall tonn pr. meter Her får du opp en litt i overkant kryptisk kode: «KV 4500 H1 m713» Den første bokstaven («K» ) forteller deg at vegen er kommunal, mens tallet 4500 er selve vegnummeret.For skogsbilveger er første bokstav «S», private veger har en «P», mens europa-, riks-, og fylkesveger har «E», «R» eller «F» Slike normer kan også omfatte private veier. I den anledning fremgår det av de fleste veinormene at veibredden skal være minimum tre meter ved bruk av privat vei for felles innkjørsel mot 2-4 boliger. Ved bruk av privat vei ved felles innkørsel til 5-10 boliger, er kravet til veibredden normalt sett 4,5 meter

Beredskap brøyting og strøing sesong pris privat vei . Hei er det noen som føler de kan dele priser her. det kan bety at vi kan få stablisert markedet litt vis alle ligger på samme niv. Privat vei - Parkering forbudt skilt er et privatrettslig forbudsskilt som brukes til å informere om at dette er en privat vei og at det ikke er lov til å parkere her. Parkering forbudt skilt brukes i private områder og fellesområder som borettslag og sameier og følger normen for privatrettslige parkeringsskilt i Norge

Privat vei: Eiendomsrett, bruksrett, rett til å etablere

Prisen er rundt 1000 kroner per meter, men da er du til gjengjeld også sikker på at du igjen kan nyte å være ute i hagen, mens du slipper bråket fra bilene og lastebilene. Et puslespill av ved. Den siden av støygjerdet som vender ut mot veien er åpen, slik at isolasjonen suger opp trafikkstøyen best mulig Rett til å etablere bom på privat vei er ofte aktuelt: Typisk for å hindre at utenforstående bruker veien. I kraft av sin eiendomsrett har grunneier som utgangspunkt adgang til å etablere bom på sin private vei. Imidlertid kan grunneiers rett til å etablere bom være begrenset av andre rettighetshavere til bruk av veien

prisen pleier å ligge 100-150kr kvadraten for privatpersoner når vi har asfalt gutta til å legge nye veier vi lager. det er litt dyrere om man håndlegger, men din vei så kan de bruke leggemaskina så da tror jeg det er ca den prisen. men det enkleste er å ta kontakt med ditt lokale asfalt team å spørre Veiene som skal brøytes er ganske varierte, alt mellom 250 og 10 meter med enten asfalt eller grus, samt et lite boligfelt med 9 hus og felles vei på ca 170m. Estimert tidsforbruk på ruta (avhengig av snømengde selvsagt) er ca 1,5 time Veien legges slik i terrenget at den sokner til begge eiendommene. Skogarealet som sokner til veien utgjør 2 700 daa. og byggekostnadene er anslått til kr 700 pr. meter. Godkjent leveringssted er nå der skogsbilveien starter. Transportkostnaden er redusert til 30 kr/m 3 Ved å designe egne veiskilt til borettslag/sameier eller privat bruk kan du enkelt og tydelig formidle et budskap til trafikanter. Det kan for eksempel dreie seg om veiskilt som merker en parkeringsplass, STOP-skilt, <<Privat vei>>-skilt og <<Kjør sakte>>-skilt Søk blandt våre eiendommer til salgs. #SPØROSS. Skal du selge nå eller om noen måneder? Snakk med våre meglere, så er du klar når tiden er inne

Fordeling av kostnader ved privat vei - ByggeBoli

Hytteeiers parkering ved privat vei eller tun. Publisert . Av Erlend Stabell Daling, 02.07.2015. Vi får innimellom forespørsel fra våre medlemmer om hytteeiere kan «hevde» rett til parkering eller til å kjøre bil på privat veg Alvdal Vei er sannsynligvis den første overbygning over private veier som er foretatt i landet. Alvdal kommunestyre vedtok i 2004 å omklassifisere totalt 52 kilometer kommunal vei. Nitten veier ble omklassifisert til privat vei og delt inn i tolv veilag. Etter ønske både fra kommunen og oppsitterne ble Alvdal Vei dannet Grunneier kan derfor bortvise deg fra den private veien og nekte deg å kjøre der, selv om veien ikke er skiltet. Mange velger likevel å skilte fordi dette er enklere. Dersom du er kjent med at en vei er privat, men ikke skiltet, bør du ta kontakt med grunneier og undersøke om det er i orden at du kjører bil på den aktuelle veien

Private veier Huseiern

Statens vegvesen arbeider for å forebygge og redusere støy fra vegtrafikk. Der støynivået overstiger de lovlige grensene, gjør Statens vegvesen tiltak. Aktuelle tiltak kan være nye vinduer, ventiler og dører, forsterkning av yttervegg og tak. Antall vinduer og dører, type fasade og. Det er om lag 97 000 km private veier i Norge, og dette er 3 000 km mer enn det offentlige veinettet til sammen (93 870 km). Ca. halvparten av det private veinettet (48 400 km), er skogsbilveier 1 , og disse er primært bygd for å «tjene skogbruksdrift» Presis Vegdrift er et selskap i Presis Infra med15 drift og vedlikeholdskontrakter for Statens Vegvesen og Fylkeskommunene. Vi har en liten men effektiv stab som har sterkt fokus på økonomi, teknisk/maskin, HMS og Kvalitetssikring

Det er ikke tillatt å selv sette opp offentlige skilt på et privat område med mindre det er fattet et vedtak om dette av skiltmyndighetene. Det betyr i praksis at Politiet kan bestemme at et privat område skal skiltes og betraktes som et offentlig område eller vei. Dette kan gjøre seg gjeldene for sykehus, parkeringsplasser og lignende Det finnes nesten 300 forskjellige offentlige trafikkskilt. Her finner du en oversikt over alle skiltene sammen med bestemmelser for hvert enkelt skilt

Var ute alene på ridetur her om dagen. Skulle besøke noen jeg kjenner. Disse bor innerst på en privat vei. På turen støtte jeg på naboen deres som nektet meg å ri der. Ser jo at lovverket sier at man ikke har lov til å ri over gårdstun, men når veien ligger gjennom gårdstunet til naboen (fastboende og besøkende kjører jo der) så er jo dette en vei som er åpen for alminnelig ferdsel Privat vei i utmark Utgangspunktet ifølge friluftsloven § 1 bokstav a er at utmark er alt som ikke er innmark eller like med innmark. Private veier er ikke uttrykkelig nevnt i loven. Det kan likevel ikke være tvil om at ferdselsretten gir rett til å ferdes på privat vei i utmark. Dette må kunne utledes a

Private veier (Innbundet) av forfatter Erik Gauer. Pris kr 449. Bla i boka Slik du forklarer det så har han absolutt interesser i veien og skal dermed være en selvsagt del av et veilag. Dere kan selvsagt få et flertall i veilaget for det men prøver dere å opprette et veilag der dere ekskluderer folk som åpenbart har interesser i den private veien skaper dere alvorlige problemer for dere selv Risvollens private eldreboliger tilbyr kort- og langtidsutleie for eldre, og er den ideelle løsningen for eldre som verdsetter sin uavhengighet, men som trenger litt hjelp med daglige aktiviteter. Risvollen tilbyr eksklusive, nyrenoverte leiligheter med solrike terrasser i et trygt og forutsigbart bomiljø

Drift og vedlikehold av privat vei med flere brukere

Så lenge det har bodd folk i landet har man etablert stier og veier. Allerede i Gulatingsloven (år 950) fikk vi bestemmelser som regulerte forhold til vei. Veier finner vi i dag over hele landet. Langs kysten har vi i tillegg ferjekaier for betjening av rutebåt og bilferje Retten til ferdsel og bruk av offentlig vei er i utgangspunktet fri for enhver, men dette gjelder ikke private veier. Dersom det ikke foreligger særskilt avtale om rett til å bruke veien, vil veglovas bestemmelser om private veier kunne anvendes. Det fremgår ingen utfyllende definisjon i loven om hva som er privat vei

Vi gjør store jobber for Statens vegvesen, Nye Veier og kommuner, og vi gjør også en stor del for privatpersoner og borettslag som ønsker å asfaltere eller reasfaltere uteområdet sitt. På denne siden, tips og råd til deg som skal asfaltere privat , kan du lese mer om hvorfor asfalt er et godt valg for prosjektet ditt Vedlikehold av vei Eksempler på vedtekter for veilag Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 - Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Om en privat vei ikke er merket med innkjøring forbudt eller privat vei er det bare å kjøre. Det må være eieren av veien sitt ansvar å varsle om han ikke ønsker ferdsel. Er litt i tvil om man må passere bom - da er den vel stengt. Man har ikke anledning til å stenge en vei om man har hatt offentlig støtte til bygging av veien Her finner du portotakster og priser for Postens tjenester gjeldende fra 1. januar 2020. Prisendringer kan forekomme i løpet av året. Vi har også utskriftsvennlige prislister

kommunale veiene i Norge. Men forvaltningsreformen som ble innført 01.01.2012 har Statens vegvesen overlatt ansvaret for mange veier til fylkeskommunene. Man må søke for å sett opp skilt på disse veiene. Dokumentasjon Ytelseserklæring_plateskilt Ytelseserklæring_VD skil Se eiendo Med bompengekalkulatoren vår vil du enkelt finne ut hva det vil koste for deg når det kommer nye bomstasjoner og takster 1.juni.2019. Legg inn ruten din og se hva du må betale i bompenge Skal du sende en liten eller stor pakke, lett eller tung? Velg vekt og finn pris og sendemåte. Noen sendinger kan spores

Takk for det Lars. Det er to private veier som møtes, og jeg er helt enig i at det er nødvendig med sikt. I dag er det 20m frisiktlinje målt 4m fra linjen der veiene møtes. Jeg driver med research i forkant av et møte, men jeg forventer at en beboer vil be om 30m med bakgrunn i kommunens info VEI OG VA-RETTSLIGE SPØRSMÅL AV ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN, ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS. I. INNLEDNING Eiere av vann- og avløpsledninger i fremmed grunn, er vant til å inngå særskilte overenskomster med de private eierne av grunnen, der dette er nødvendig for å få tillatelse ti Den private veien bør ikke ha større stigning/fall enn 125‰ (1:8). Avkjørselen må utformes på en slik måte at overvann, søle, grus etc. ikke blir ledet inn på den offentlige veien. Figur 3 viser minimumskrav til avkjørselen. Figur 3. Minimumskrav til privat avkjørsel.. Privat eller offentlig vei? For den enkelte grunneier er det store spørsmålet om man er innenfor eller utenfor den nye forskriften. Spørsmålet er ikke om det aktuelle parkeringsområdet er på privat eller offentlig grunn/vei, men spørsmålet er om det er snakk om vilkårsparkering (altså parkering mot betaling) på vei som er åpen for «alminnelig ferdsel» Privat vei. Skal du lage ny adkomstvei eller annen privat vei, skal dette søkes om. Hvor lang veien skal være, vil påvirke hvordan du skal søke. Vedlikehold av vei er ikke søknadspliktig. Privat vei. Vei kortere enn 150 meter. Er veien kortere enn 150 meter, kan du søke om 'tiltak uten ansvarsrett'

Privat vei-rettigheter - Jus - VG Nett Debat

Regelverk om bygging av privat vei

Stålplater og stålrør i rustfritt eller jern etter mål. Vi skjærer til dine jernplater og runde eller firkantede jernrør etter ønskede mål. Veggplate etter mål. Magnetisk oppslagstavle i stål. Flotte jernkanter til hagebed. Rask levering Deler privat vei Tekst: Annita Magnussen, advokat i Huseiernes Landsforbund - Er prisen for høy skremmer du vekk kjøperne! I Stavanger sank de sesongjusterte boligprisene med 1,1 prosent i august. - Ikke uvanlig at prisene svinger fra måned til måned her i byen,. Vest Asfalt utfører alle typer asfaltering raskt og rimelig. Vi har mange års erfaring, noe som gir deg som kunde en ekstra trygghet. Hos oss kan du være sikker på at arbeidet blir fagmessig og korrekt gjennomført. Vest Asfalt tar imot oppdrag fra både kommuner, bedrifter og private. Ingen jobb for liten - ingen jobb for stor

Ferdsel på privat vei allemannsretten

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen En privat vei er i veilovens § 1 første ledd annet punktum, negativt definert som alle andre veier enn offentlige veier. Det vil si at privat vei er forklart som å være hverken riksvei,. Stort utvalg av standard privatrettslige skilt til skilting av private områder og private parkeringsplasser finner du hos oss. Spesialskilt lages etter deres ønske. Vi er leverandør av privatrettslige skilt til borettslag, velforeninger, sameier og bedri Før du starter på dette må du være godt motivert. Det er mye lesing og pugging, men belønningen er stor. Det er ikke noe i veien for at du kan ta noen flytimer mens du leser teorien. Men uten bestått legesjekk og teorieksamen kommer du ikke videre. Når du skal ta flysertifikat har du to valg: Private Pilot Licence (PPL

Hos Elektroimportøren finner du varmekabler utendørs som egner seg til godt til under asfalt, fliser eller trapp. Vi fører varmekabler utendørs fra Nexans og er en glimrende kilde til snøsmelting på vinteren! Din neste varmematte fra Nexans til finner du hos oss Pervaco, din leverandør av produkter innen merking, sikring, varsling og vedlikehold. Rask levering, innovative produkter og kvalitetsgaranti kan de gamle grensene i den nå utgåtte § 5 i lov om friluftsliv være gjeldene eller er den helt uaktuell (§ 5. Bompenger. Når ikke annet er bestemt, kan det til dekning av kostnader for anlegg og vedlikehold etter løyve av kommunestyret (eller i dette tilfellet formannskapet) tas en rimelig avgift i bompenger for ferdsel på privat bru Priser Oversikten viser priser uten rabatt i våre bomstasjoner i og rundt Oslo Med AutoPASS-avtale vil kjøretøy i takstgruppe 1 få 20 % rabatt på alle passeringer og fordeler som månedstak og timesregel Så mye koster én meter vei Opptil 230 000 kroner. DU BETALER: Alle nye veier blir som regel finansiert med bompenger. Foto: COLOURBOX.COM Vis me

Drift og vedlikehold av det kommunale veinettet utføres i stor grad med eget personell og utstyr. Norm for veg finner du her . Brøytingen på kommunale veger starter når det er omkring 10 cm snø på vegbanen avhengig av snø og værforhold. Vegene vil so Pervaco, din leverandør av produkter innen merking. Ønsker du en gratis katalog tilsendt i posten, så ring oss på tlf: 64 83 98 00

Her kan du gjøre et boligkupp - Eiendom - Privat - E24Scandinavian Star kapittel 1: Skipet som skulle i drift

Veirett - Advokaten hjelper de

For offentlige timer er dette gebyret på 1125,-, for private timer er det full pris for hver undersøkelse. I tillegg kommer et fakturagebyr på kr. 100,-. MR: Fra kr 2 820 Les mer om MR-undersøkelser. CT: Fra kr 2 240 Les mer om CT-undersøkelser. Røntgen: Fra kr 1 530 Les mer om røntgenundersøkelser Contexo var lavest i pris, men ble avvist. Implenia fikk jobben Mählers utstyrer Sveriges første Komatsu-veihøvel Hæhre starter med E16 Kvamskleiva 9. november Bertelsen & Garpestad kjøper majoriteten i Arendal. Priser Åpne menyen Hos oss er det kort vei til andre legespesialister eller bildediagnostikk om det er nødvendig. Legetime dag og kveld . Ved Aleris Frogner i Oslo har vi kveldsåpent til kl. 20.00 alle hverdager. Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester Norskkurs nybegynner del 1 tar for seg de fem første kapitlene i boken På vei, tekst- og arbeidsbok, av Ellingsen og Mac Donald. Vi bruker utgaven fra 2018. Vi setter pris på deg som kunde på våre norskkurs, husk vår lojalitetsrabatt fra kurs nr Vi har ny norm for utforming og bygging av veier og gater. Veinormen er utarbeidet i et samarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Felles kommuna

FORARBEID OG GRAVING

Vedlikeholdsutgifter til felles privat vei

René refererte deretter hva som sto i lovteksten: Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar eller den som har bruksrett, kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av veien, å halde veien i forsvarlig og brukande stand Sammenlign priser på tusenvis av produkter, og les bruker- og ekspertvurderinger for å kunne ta de beste valgene Inntil 400 kr hver vei: Følgende egenandeler gjelder for reiser gjennomført i 2020: Type egenandel Beløp Ordinær egenandel: Inntil 159 kr hver vei Fritt behandlingsvalg Inntil 400 kr hver vei: Du har rett til fritak fra å betale egenandel hvis du: er barn under 16 år; er.

Lov om vegar (veglova) - Lovdat

Veihjelp Bilberging og assistanse Falck

Pris for besøksparkering i sone 8-29 er kr 10 per time og kr 150 per døgn. Billett kjøpes i appen P i Bergen eller på parkeringsautomat i sonen. Automatene er plassert på følgende steder: Sone 8: Mulen/Persenbakken ved endestopp til Mulebussen; Sone 8: Amalie Skrams vei ved Norsk Lærerakademi; Sone 12: Gyldenprisveien og Bøhmergate Se oversikt over våre reiseforsikringer her. Europeiske Reiseforsikring gir deg og familien din trygghet på små og store reiser året rundt

Sandbyggeplads Vole ⇒ uniqaTIPI 4 SIDET 1,2X1,2; H: 1,8 - Lekehus - LekeapparaterKlatrestativ NeptunBiibox 7 - Leketårn - Små leketårn - Klassiske lekeplasser

Tilskudd til vedlikehold av private veier. Du kan søke Grane kommune om tilskudd til sommer- og vintervedlikehold av privat vei. Søknadsfrist: 1. mars hvert år. Følgende kriterier gjelder for tilskuddsordningen: private veier; du bor som fastboende; veilengden må være over 500 mete Du er her: Hjem / Kunnskapsskogen / Organisering av private skogsbilveier - Skogkurs veileder Organisering av private skogsbilveier - Skogkurs veileder. Veilederen er i stor grad en sammenstilling av faktaopplysninger som skal bidra til å aktivisere veilag for å sikre verdiene som skogsveiene representerer I Oslo er maks privat veibredde mot offentlig vei (inn/utkjøring) 4m og laaaange siktlinjer i begge retninger. Frogn kommune mente at en veibredde (adkomstvei) på privat vei burde være min. 3m + litt plass til brøytet snø om vinteren Privat vei: Ta direkte kontakt med veilaget ditt. Se Nesodden velforbunds informasjon om veilag. Hvordan finner du ut om veien er offentlig eller privat? På Follokart kan du se om veien din er kommunal, privat eller en fylkesvei. Åpne Follokart, og velg Adressekart under Kartlag på verktøylinjen nederst i bildet Kontaktinformasjon for Veilaget Privat Vei Tørkoppv. 7 Vestskogen, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer

 • Horoskop fische oktober 2017.
 • Miraphone bariton gebraucht.
 • Ser conjugaison.
 • Pripyat valley slavs.
 • Høyeste fjell på sørlandet.
 • Bezirksregierung münster organigramm.
 • Krem mot strekkmerker gravid test.
 • Fredheim forsamling.
 • Kunst snl.
 • Wincc bildwechsel durch variable.
 • Isarforum parken.
 • Bispegra 40.
 • Blødning ved eggløsning gravid.
 • Buckingham palace facts for kid.
 • Tegning barn.
 • Autorizzazione dati personali in inglese.
 • Gmx strom vergleich.
 • Bastet og bundet.
 • Nav barnebidrag.
 • Nemi comic english.
 • Katy perry rawr.
 • Amagermanden youtube.
 • Rolex explorer 1016.
 • Obandln club regensburg.
 • Old man meme.
 • Polearts freiburg.
 • Rahmen für leinwandbilder.
 • Pakkereiser dubai.
 • Samsung screen mirroring macbook.
 • Instagram app for ipad.
 • Skolerute 2018 levanger.
 • Genussakademie medienhaus.
 • Ansatte tine trondheim.
 • Mineralklump.
 • Sunwind norge.
 • Smerter etter inseminasjon.
 • Hvordan brukes en fiolin.
 • Hva gir arbeid oss.
 • Grimstad sentrum.
 • Fouls basketball.
 • 50 sone skilt.